Петро-Михайлівською сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради

Дата: 27.09.2021 15:37
Кількість переглядів: 335

                                                                               Затверджено

                                                                               розпорядження сільського голови

                                                                               від 23.09.2021  № 125-р

                                                                              

                                                                             

Петро-Михайлівською сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради

 

        Вимоги до кандидата:

громадянство України; освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр в галузі освіти або культури; володіння відповідними програмними засобами ПК, знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань захисту прав дитини; стаж роботи не менше 1 року; досконале володіння державною мовою.

        Необхідні документи:

- заява про участь у конкурсі;

- письмова заява, в якій повідомляється, що до особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- особова картка П2-ДС з відповідними додатками;

- копія(ї) документів про освіту;

- електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за встановленою формою, що визначається Національним агентством  з питань запобігання корупції  (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за електронною адресою: www.nazk.gov.ua та роздрукована з офіційного веб-сайту у паперовому вигляді;

- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;  

- копія військового квитка (у разі наявності);

- дві фотокартки розміром 3х4 см;

- письмова згода на обробку персональних даних.

          Додаткова інформація:

конкурс на відбір кандидатів на заміщення зазначеної вакантної посади буде проводитись конкурсною комісією Петро-Михайлівської сільської ради за адресою: с. Петро-Михайлівка вул. Миру, 70, телефон для довідок:  0614395569.

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу.

 

 

 

«Затверджую»

Голова сільської ради

 

_______________ С. ТИЩЕНКО

«01» грудня 2020 р.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту

Петро-Михайлівської сільської ради

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     1.1. Начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради (далі за текстом – начальник Відділу), призначається і звільняється сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

 

     1.2.  Начальник Відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, на нього поширюються вимоги Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

     1.3. Начальник Відділу не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

 

     1.4. Посада начальника Відділу, згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1441, відноситься  до 6 категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування. Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути присвоєно  13, 12 та 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

 

     1.5. Начальник Відділу  безпосередньо підпорядковується заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради.

 

     1.6. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту, відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

 

     1.7. Начальник Відділу в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, документами районної, обласної ради та державних адміністрацій, які прийняті у межах їх повноважень.

 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ  ТА  ПОВНОВАЖЕННЯ

 

     2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу освіти, культури, молоді та спорту,  розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу, забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо участі в реалізації політики в галузі освіти.

 

     2.2. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їхнє виконання.

 

     2.3.  Вносить пропозиції сільському голові щодо кандидатур на посади спеціалістів відділу освіти, культури, молоді та спорту, керівників навчальних закладів.

 

     2.4. Представляє інтереси сільської ради в галузі освіти, культури, молодіжної політики у відносинах із юридичними та фізичними особами.

 

     2.5. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій із питань, які стосуються діяльності відділу.

 

     2.6. Надає пропозиції сільському голові стосовно заохочення та накладення дисциплінарного стягнення щодо працівників відділу, керівників навчальних закладів.

 

     2.7. Очолює та бере участь у перевірці та інспектуванні закладів освіти, культури сільської ради.  

 

     2.8.  Надає сільському голові пропозиції щодо нагородження працівників відділу, які особливо відзначилися.

 

     2.9. Здійснює загальне керівництво відділом освіти, культури, молоді та спорту, координує роботу методичного кабінету та спеціалістів відділу з навчальними закладами.

 

     2.10. Проводить наради з керівниками освітніх закладів, закладів культури, спорту, Молодіжною радою Петро-Михайлівської сільської ради.

 

     2.11.  Розглядає та затверджує статути навчальних закладів, навчальні плани шкіл, тарифікацію педагогічних працівників.

 

     2.12.  Організовує літнє оздоровлення дітей.

 

     2.13.   Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у відділіі.

 

     2.14. Здійснює особистий прийом громадян. Розглядає заяви, скарги та листи громадян особисто та через спеціалістів.

 

     2.15. Забезпечує тісний взаємозв'язок та співпрацю відділу освіти,культури,  молоді та спорту з усіма відділами сільської ради, закладами охорони здоров’я, громадськими та правоохоронними організаціями.

 

2.16. Здійснює контроль, аналіз та оцінку стану справ  в закладах освіти та культури.

 

2.17.  Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту сільської ради.

 

2.18. Розробляє та затверджує посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними.

 

2.19. Розпоряджається коштами в межах затвердженого Петро-Михайлівською сільською радою кошторису.

 

2.20. Забезпечує ділове листування з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу.

 

2.20. Розробляє та виносить на розгляд виконавчого комітету проекти рішень, що належать до компетенції відділу.

 

3. ПРАВА

 

     Начальник Відділу освіти, культури,  молоді та спорту   Петро-Михайлівської сільської ради має право:

     3.1. Представляти Відділ освіти, культури, молоі та спорту сільської ради в інших управлінських структурах із питань, що належать до його компетенції.

 

     3.2. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своєї компетенції.

 

     3.3. Вносити до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування  пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

 

    3.4. Залучати фахівців установ, підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

 

     3.7. Заключати контракти з керівниками загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

 

     3.8. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

 

     3.9. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

 

     3.10. На оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіту та стажу роботи;

 

     3.11. На просування по службі відповідно до професійної роботи, умови праці;

 

     3.12. На соціальний і правовий захист;

 

     3.13. На проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри  щодо нього;

 

     3.14. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

     3.15. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ  в закладах освіти та культури.

 

     3.16.  Розробляє перспективні плани роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту сільської ради.

 

4. ПОВИНЕН  ЗНАТИ

 

     Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Про  запобігання  корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; Укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління, організації праці та основи управління персоналом і кадровою роботою, законодавство про працю; нормативно-правові акти органів управління освіти, культури, спорту, молодіжної політики всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, рішення сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства в сільській раді; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці, пожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

     Начальник Відділу несе відповідальність у межах, визначених чинним законодавством України, за:

     5.1. неналежне виконання чи невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією;

 

     5.2. порушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності;

         

     5.3. порушення внутрішнього трудового розпорядку;

 

     5.4. порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

та 1 примірник отримав(ла)

________________________________

«_______»___________________ 20____ р.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь