Опікунська рада при виконавчому комітеті Петро-Михайлівської сільської ради

Опікунська рада при виконавчому комітеті Петро-Михайлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області створена з метою забезпечення реалізації особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки

Опікунська рада при виконкомі Петро-Михайлівської сільської ради Вільяннського району Запорізької області у своїй діяльності керується:

Основні завдання опікунської ради:

Основним завданням опікунської ради є надання допомоги виконавчому комітету сільської ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціального захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

Повноваження опікунської ради:

Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

Склад опікунської ради:

Опікунська рада складається з Голови опікунської ради, Секретаря опікунської ради та членів опікунської ради.

Діяльність опікунської ради:

Основною організаційною формою діяльності Опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

 

Визнання особи недієздатною

 

Статтею 39 Цивільного кодексу України встановлено, що фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Порядок визнання фізичної особи недієздатною встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. Недієздатність особи характеризується двома складовими: наявністю хронічного, стійкого психічного розладу та не усвідомлення особою значення своїх дій та неспроможність керувати ними.

Справи про визнання особи недієздатною розглядаються судом в порядку окремого провадження за процедурою, встановленою статтями 293 – 300 Цивільного процесуального кодексу України.

Заяву про визнання фізичної особи недієздатною може бути подано членами її сім’ї, органом опіки та піклування, закладом з надання психіатричної допомоги до суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у закладі з надання психіатричної допомоги – за місцезнаходженням цього закладу. (ст.ст.295, 296 ЦПК України)

В заяві про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи мають бути викладені обставини, що свідчать про психічний розлад, істотно впливають на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, чи обставини, що підтверджують дії, внаслідок яких фізична особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо, поставила себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. У даній заяві також мають бути викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. (ст. 297 ЦПК України).

З метою вирішення питання про співвідношення психічного стану особи та її здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними судом призначається судово-психіатрична експертиза. Проведення судово-психіатричної експертизи при розгляді справ про визнання фізичної особи недієздатною є з’ясування наявності чи відсутності підстав для визнання фізичної особи недієздатною.

Згідно ст.40 ЦК України фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішення суду про це.

Наслідками визнання особи недієздатною є втрата нею права на вчинення будь-яких правочинів (укладення угод, договорів, їх виконання, тощо).

Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років. (ч. 6 ст. 300 ЦПК України)

 

Призначення опікуна

Відповідно до ст. 60 Цивільного кодексу України суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування. Законодавством не передбачено, що визнання особи недієздатною і призначення опікуна в обов’язковому порядку має розглядатись в єдиній судовій справі. Питання про призначення особі опікуна може вирішуватися судом після винесення рішення по справі про визнання особи недієздатною в іншій судовій справі за заявою про встановлення опіки та призначення опікуна.

Статтею 62 ЦК України встановлено, що опіка або піклування встановлюється за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Згідно ст. 63 Цивільного кодексу України опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов`язки опікуна чи піклувальника. Фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.

Перелік документів, необхідних для оформлення опіки над недієздатними особами:

– письмова заява про бажання взяти недієздатну особу під опіку (піклування);

– копія паспорта потенційного опікуна (піклувальника) та підопічного;

– копія ідентифікаційного номера потенційного опікуна (піклувальника) та підопічного;

– акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна (піклувальника) та підопічного;

– довідка МСЕК про групу інвалідності (у разі наявності групи інвалідності);

– заяви про надання згоди повнолітніх членів сім’ї недієздатного та членів сім’ї опікуна;

– довідка про реєстрацію місця проживання потенційного опікуна (піклувальника) та підопічного;

– копії документів, що підтверджують родинні відносини майбутнього опікуна та особи, що потребує опіки (свідоцтво про народження, одруження розлучення, тощо);

– висновок про стан здоров’я потенційного опікуна (піклувальника);

– рішення суду про визнання особи недієздатною;

– рішення суду про призначення опікуна (за наявності).

 

Контроль за діяльністю опікунів, піклувальників та спеціальних закладів

Контроль за діяльністю опікунів і піклувальників здійснюється органами опіки та піклування із залученням громадськості шляхом планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою та піклуванням. Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки і піклування. При потребі розгляд результатів перевірок виноситься на засідання опікунської ради для вжиття відповідних заходів(пп. 4.14 п. 4 Правил).

Формою здійснення контролю за діяльністю опікунів та піклувальників є також збір, аналіз і перевірка звітів опікунів та піклувальників (пп.4.11 п. 4 Правил).

Органи опіки та піклування зобов’язані вимагати від опікуна відшкодування майнових збитків, завданих підопічній особі недобросовісним або недбалим виконанням опікунських обов’язків (пп. 4.16 п. 4 Правил).

Органи опіки та піклування можуть вживати також інші заходи, спрямовані на здійснення контролю за діяльністю опікунів та піклувальників щодо опіки та піклування над повнолітніми особами.

Статтею 166 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за злісне невиконання опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки. Невиконання таких обов’язків може проявлятися у залишенні впродовж тривалого строку підопічного без будь-якого нагляду, невжитті заходів щодо його лікування; безпідставному обмеженні в харчуванні, одязі, інших предметах першої необхідності; штучному створенні незадовільних побутових умов тощо.

Статтею 167 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність опікуна чи піклувальника за використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному. Зазначене передбачає вчинення опікуном чи піклувальником будь-яких дій або бездіяльності, якими підопічному може бути заподіяна шкода. Формами такого використання закон називає, зокрема, зайняття житлової площі та використання майна. Іншими формами використання опіки чи піклування на шкоду підопічному можуть бути, наприклад: розпоряджання доходами підопічного не на його користь; укладення невигідних для підопічного угод; відмова від належних підопічному майнових прав; управління його майном з порушенням установлених правил; розподіл, обмін, відчуження житла на його шкоду; видача письмових зобов’язань, які покладають на підопічного не вигідні для нього обов’язки.

 

Особливості здійснення опіки (піклування) спеціальним закладом

Якщо над фізичною особою, яка перебуває у навчальному закладі, закладі охорони здоров’я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад (ст. 66 ЦКУ).

Типовим положення про психоневрологічний інтернат, затвердженим постановою Уряду від 14.12.2016 за № 957, передбачено, що до призначення опікунів та піклувальників недієздатним підопічним та підопічним, цивільна дієздатність яких обмежена, опіку та піклування над ними здійснює інтернат, зокрема шляхом вжиття заходів до поновлення або обмеження цивільної дієздатності підопічних.

У разі потреби інтернат вживає заходів для вирішення питань щодо недієздатності чи обмеження цивільної дієздатності підопічних, які потребують опіки та піклування, та призначення їм опікуна або піклувальника.

Типовим положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 за № 772 визначено, що до призначення недієздатним підопічним та підопічним, цивільна дієздатність яких обмежена, опікунів та піклувальників опіку та піклування над такими особами здійснює інтернат, у тому числі шляхом вжиття заходів до поновлення або обмеження цивільної дієздатності підопічних.

Інтернат у разі потреби вживає заходів для вирішення питань, пов’язаних з недієздатністю чи обмеженням цивільної дієздатності підопічних, які потребують опіки та піклування, та призначення їм опікунів або піклувальників.

Інтернати здійснюють опіку над недієздатними особами та піклування над особами, цивільна дієздатність яких обмежена, як юридичні особи в межах визначених за ним повноважень і з урахуванням прав та обов’язків, які покладаються законодавством на опікуна та піклувальника вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

При цьому здійснення інтернатами опіки та піклування над такими підопічними підконтрольне та підзвітне відповідним органам опіки та піклування.

Директор інтернату забезпечує взаємодію інтернату з органами опіки та піклування з питань виконання опікунами або піклувальними їх обов’язків стосовно опіки або піклування над підопічними; здійснення опіки над майном підопічних тощо.

До уваги, опікунів та піклувальників Петро-Михайлівської ТГ!

 

Опікунська рада при виконавчому комітеті Петро-Михайлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області повідомляє, що відповідно п.4.11 наказу від 26.05.99 № 34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування» опікуни (піклувальники) подають щорічно, не пізніше 1 лютого, до органів опіки  та піклування звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла.

Наголошуємо, що всім опікунам та піклувальникам необхідно до 01 лютого 2021 року подати звіт про діяльність опікуна (піклувальника) за 2020 рік.

Звіт опікунів (піклувальників) про діяльність щодо забезпечення прав та інтересів дорослих недієздатних осіб/осіб цивільна дієздатність яких обмежена, затверджено Рішенням опікунської ради при виконавчому комітеті Петро-Михайлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області від 15.12.2020р. №97.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь