ПОЛОЖЕННЯ про Сектор безпечного середовища виконавчого комітету

ПОЛОЖЕННЯ

про Сектор безпечного середовища виконавчого комітету  Петро-Михайлівської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Сектор безпечного середовища виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради (далі за текстом – Сектор) є структурним підрозділом виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради. Сектор підконтрольний та підзвітний Петро-Михайлівській сільській раді (далі – сільська рада), підпорядкований виконавчому комітету сільської ради та сільському голові.

1.2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

З питань організації та методики ведення роботи щодо безпеки в громаді керується наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

1.4. Сектор при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними сільською радою, іншими виконавчими органами сільської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, ДСНС, Національної поліції та РТЦК та СП на підставах, у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством України.

1.5. Виконавчий комітет сільської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Сектору, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими й іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

1.6. Працівники Сектору є посадовими особами місцевого самоврядування. Структура та чисельність Сектору затверджується сільською радою.

1.7.  Завідувач сектору та інші посадові особи Сектору,  призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою згідно з чинним законодавством.

1.8. Сектор ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.9. Сектор при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, з іншими відділами та секторами сільської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними сільською радою, підприємствами, установами, організаціями тощо.

1.10. Сектор не є юридичною особою.        

 

2. Завдання Сектору

2.1. Основними завданнями Сектору є аналіз стану пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами безпосередньо на території і об’єктів територіальної громади. На підставі проведеного аналізу підготовка управлінських рішень  направлених на підвищення рівня безпеки та встановлення дієвого контролю за їх виконанням.

 2.2. Організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами та здійснює контроль за їх реалізацією.

2.3. Взаємодія з правоохоронними органами, РТЦК та СП, структурними підрозділами районної та обласної державних адміністрацій, регіональними та територіальними підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій.

2.4. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в межах своїх повноважень.

2.5. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

2.6. Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.7. Координація діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради, підприємств, організацій та об`єднань громадян Петро-Михайлівської сільської ради  щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

 

3. Функції Сектору

3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією в межах своїх повноважень.

3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3.3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.4. Розробляє проекти розпоряджень голови Петро-Михайлівської сільської ради, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.5. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

3.6. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.7. Опрацьовує запити і звернення депутатів всіх рівнів.

3.8. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

3.9. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами, дотримання вимог законодавства з пожежної охорони, громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

3.10. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень через засоби масової інформації.

3.11. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.12. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.13. Готує матеріали для наповнення офіційного веб-сайту Петро-Михайлівської сільської ради в розділі «Новини» та оприлюднення в мережі Інтернет відомостей з питань, що відносяться до повноважень Сектору.

 

У сфері оборонної роботи:

3.14.  Планує і координує дії з підготовки та ведення територіальної оборони на території Петро-Михайлівської сільської ради.

3.15. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову та альтернативну військову службу.

3.16. Бере участь у підготовці та опрацюванні проектів розпоряджень і доручень голови Петро-Михайлівської сільської ради з питань оборонної роботи.

3.17. Готує матеріали до виступів і доповідей голови Петро-Михайлівської сільської ради з питань оборонної роботи.

3.18. Постійно інформує населення з питань оборонної роботи, розглядає звернення.

3.19. Взаємодіє у межах компетенції з підрозділами Державної прикордонної служби України, збройних Сил України та іншими військовими підрозділами, з правоохоронними органами та іншими органами державної влади з оборонних питань, цивільного захисту та питань щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

3.20. Забезпечує організацію проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу.

 

У сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту:

3.21. Забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснює функції робочого органу такої комісії.

3.22. Забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту Петро-Михайлівської сільської ради до дій за призначенням.

3.23. Розробляє та подає на затвердження плани діяльності місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ, інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням.

3.24. Розробляє проекти програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання цих програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення моніторингу їх реалізації.

3.25. Організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування ймовірності їх виникнення та визначення показників ризику.

3.26. Забезпечує створення і належне функціонування системи оповіщення цивільного захисту.

3.27. Забезпечує здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

3.28. Надає допомогу органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей.

3.29. Організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради, суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

3.30. Здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту.

3.31. Здійснює заходи радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

3.32. Організовує та здійснює заходи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.33. Організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.34. визначає потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організацію роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організацію його укриття.

3.35. Організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.36. Організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

3.37. Розробляє та вживає заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період.

3.38. Уточнює (у разі потреби) плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню.

3.39. Уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій.

3.40. Бере участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, готує пропозиції щодо залучення, у разі потреби, додаткових сил і засобів.

3.41. Готує розпорядчі документи щодо переведення ланки у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення.

3.42.  Організовує роботи із визначення зони надзвичайної ситуації.

3.43. Здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків.

3.44. Бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.45. Бере участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення.

3.46.  Бере участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів.

3.47. Здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, визначені законом.

 

У сфері взаємодії з правоохоронними органами:

3.48. Підтримує постійний зв’язок щодо взаємодії з правоохоронними органами.

3.49. Забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

3.50. Забезпечує спільно з правоохоронними органами здійснення цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов що сприяли їх учиненню.

3.51. Бере участь у підготовці і реалізації заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю.

3.52. Вносить пропозиції та готує необхідні матеріали з питань забезпечення законності, правопорядку, проведення аналізу виконання заходів з профілактики правопорушень, виконання загальнодержавних та регіональних програм з правоохоронних питань та розгляду їх на колегіях (нарадах) за участю керівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування.

 

4. Права Сектору

4.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

4.2. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

4.3. на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

4.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи Сектору та служби в органах місцевого самоврядування.

4.5. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов’язків.

4.6. Здійснювати у межах своєї компетенції перевірки комунальних закладів, підприємств, установ, організацій сільської ради.

4.7. Брати участь у пленарних засіданнях сесій сільської ради, засіданнях постійних комісій сільської ради, засіданнях виконавчого комітету сільської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених сільською радою, її виконавчим комітетом, сільським головою

4.8. Доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою отримання інформації необхідної для виконання повноважень покладених на відділ юридичного забезпечення сільської ради.

4.9 На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.

4.10. Сектор наділений іншими правами, визначеними посадовими інструкціями.

 

5. Керівництво Сектору

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, відповідно до законодавства України.

 На посаду завідувача сектору призначається особа – громадянин України, який має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований сільському голові  та безпосередньо:

– здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань і здійснення ним своїх функцій;

– забезпечує виконання підлеглими працівниками доручень сільського голови, секретаря сільської ради, заступників сільського голови;

– візує проєкти розпорядчих актів сільської ради, виконавчого комітету, сільського голови, керівників виконавчих органів ради та надає окремі доручення працівникам Сектору щодо візування зазначених розпорядчих актів;

– представляє інтереси сільської ради та її виконавчих органів при розгляді правових питань або призначає відповідального працівника Сектору;

– бере участь у засіданнях виконавчого комітету, в нарадах колегіальних органів при обговоренні на них питань, які стосуються практики застосування чинного законодавства та інших ділянок правової роботи;

– в межах своєї компетенції дає доручення працівникам Сектору та здійснює контроль за їх виконанням;

– вносить пропозиції сільському голові щодо застосування до працівників Сектору заохочень та заходів дисциплінарного впливу;

– здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.3. Начальник Сектору несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань і здійснення ним своїх функцій, відповідно до цього Положення, визначає обов'язки працівників Сектору, вносить подання сільському голові про заохочення працівників Сектору або до притягнення до дисциплінарної відповідальності.

5.4. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Завідувач Сектору має право:

– підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;

– повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених регламентом сільської ради та законодавством України.

 

6. Відповідальність

6.1. За невиконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями, начальник і працівники Сектору несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством. Повноваження Сектору розподіляються завідувачем між працівниками Сектору та закріплюються у посадових інструкціях. 

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7.  Заключні положення

7.1. Припинення діяльності Сектору здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

7.3.  Покладання на Сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь