Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту містобудівної документації «Генеральний план с. Шевченка Запорізького району Запорізької області та План зонування с. Шевченка Запорізького району Запорізької області» (у складі

Дата: 23.02.2024 15:33
Кількість переглядів: 128

До

Фото без опису

Єдина екологічна платформа "ЕкоСистема"

 

ЗАЯВА

 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту

містобудівної документації «Генеральний план с. Шевченка Запорізького району Запорізької області та План зонування с. Шевченка Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану)

 

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № ______________

 

1. Замовник та виконавець СЕО

Замовником проекту містобудівної документації є Петро-Михайлівська сільська рада Запорізького району Запорізької області, 70015, село Петро-Михайлівка, вул. Миру, буд. 70.

Виконавець – ТОВ «ГЕО-АС», 69037, м. Запоріжжя, вул. Криворізька, 31, кв. 42.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора «Розроблення містобудівної документації» серія АА № 003226 від 15.07.2016. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 07.10.2021, 1001031070006041145.

 

2. Вид та основні цілі Генерального плану та плану зонування

Метою генплану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції, які б зумовили сталий перспективний розвиток с. Шевченка  на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерно-транспортної інфраструктури поселення.

Реалізація цих напрямків сприятиме привабливості населеного пункту  і для майбутніх поколінь. Основними пріоритетами подальшого розвитку с. Шевченка  є:

- створення комфортних умов для проживання населення;

- вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури;

- залучення інвестицій в сферу виробництва і обслуговування;

- активне сприяння приватній ініціативі у підприємницькій діяльності, малому бізнесі.

Розвиток туристичних маршрутів і різноманітних напрямків - етнографічних, історії рідного краю та інших, також будуть сприяти соціальному та економічному розвитку не тільки села, а і громади в цілому.

Перспективи розвитку с. Шевченка  визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення селища в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку населеного пункту.

Основним місцем прикладання праці місцевих мешканців залишатимуться освіта, соціально-культурні та побутові сфери обслуговування, промислові та сільськогосподарські підприємства, які необхідно вдосконалювати з метою покращення екологічного стану середовища та умов праці.

Генеральним планом передбачається перспективний економічний і соціальний розвиток с. Шевченка  завдяки створенню нових ефективних підприємств обслуговування, комерції та виробництва для використання надлишкового трудового потенціалу.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Шевченка  можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток комерції та виробництва з модернізацією підприємств розміщенням нових об’єктів підприємницької діяльності.

 

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проект містобудівної документації, генеральний план та план зонування, після розгляду та затвердження у встановленому порядку має бути основним керівним документом, який визначає території житлових кварталів, інших функціональних зон та подальших стадій проектування, реконструкції та будівництва об’єктів, інженерних мереж і споруд, благоустрою території.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який містить пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища. В зазначеному розділі генерального плану у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» визначається перелік існуючих та запланованих об’єктів, які можуть бути віднесені до категорій видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

 

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування генерального плану та плану зонування території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори;

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до генерального плану та плану зонування на територій з природоохоронним статусом.

- межі зон охоронюваного ландшафту;

- інші природно захисні зони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Є один варіант - варіант нульової альтернативи. Важливою умовою реалізації генплану, а саме - покращення умов проживання населення с. Шевченка  - є заходи щодо екологічного оздоровлення природного середовища та забезпечення економічного зростання, джерелом чого має бути ефективна система сприяння малому бізнесу. Державна підтримка необхідна для застосування екологічної політики.

У "Варіанті нульової альтернативи" розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за яким не розробляється і не затверджується проект містобудівної документації «Генеральний план с. Шевченка Запорізького району Запорізької області та План зонування с. Шевченка Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану). Цей сценарій можна розуміти як продовження поточних (часто несприятливих) екологічних тенденцій.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:

• оцінка природних умов території, яка межує з територією розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

• розгляд природних ресурсів з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

• оцінка можливих змін в природних та антропогенних екосистемах;

• аналіз складу ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості гідрогеологічних умов за результатами інженерно-геологічних вишукувань.

2) повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки;

3) розгляд способів ліквідації наслідків;

  4) отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації.

Є два основні способи проведення СЕО:

1) Постпроектна СЕО: оцінюється вже розроблений проект;  оцінка проводиться до прийняття остаточного рішення про схвалення проекту. Така оцінка простіша та менш витратна. Така СЕО проводиться ретроспективно та поза зв’язком з процесом розроблення документу державного планування;

2) СЕО, інтегрована в процес розроблення генерального плану та плану зонування: процес СЕО проводиться одночасно з процесом розроблення генерального плану та плану зонування. Така СЕО є складнішою, але більш ефективною з точки зору впливу на прийняття рішень. Виділяють два основні варіанти такої СЕО: 

а) СЕО, частково інтегрована в процес розроблення генерального плану та плану зонування;

б) СЕО, повністю інтегрована в процес розроблення генерального плану та плану зонування.

В даному випадку СЕО проводиться одночасно з процесом розроблення генерального плану та плану зонування і є повністю інтегрована в процес розроблення генерального плану та плану зонування.

СЕО складається з опису наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків та заходів що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. Також СЕО передбачає заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В цілому розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою сприяння досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації містобудівної документації. Термін «пом'якшення» відноситься до усунення, зменшення, запобігання або контролю негативних впливів на навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок реалізації рішень містобудівної документації.

Реалізація проекту генерального плану та плану зонування потребує виконання великої кількості заходів, що стосуються розвитку сфери забезпечення системами інженерної інфраструктури, розвитку транспортної інфраструктури, заходів із інженерної підготовки та захисту території, виконання яких є невід’ємною складовою при створенні сприятливого в екологічному відношенні життєвого середовища населеного пункту.

Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних заходів.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» у містобудівній документації виконати відповідно до вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Петро-Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Генеральний план с. Шевченка Запорізького району Запорізької області та План зонування с. Шевченка Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану).

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки розміщена:

  1. офіційний веб-сайті Петро-Михайлівської сільської ради https:// p-mih-gromada.gov.ua;
  2. Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки;
  3. Зупинка громадського транспорту c.Шевченка;
  4. Магазин «Смак» с.Тернівка ;
  5. Дошка оголошення Тернівського старостинського округу с.Тернівка вул.Центральна 4.

 

 

Пропозиції та зауваження подаються до Петро-Михайлівської сільської ради, 70015, Запорізька область, Запорізький район, село Петро-Михайлівка, вул. Миру, буд. 70,тел. (факс)(06143)95-5-69, електронна адреса:pm.gromada@ukr.net. Контактна особа:Іванов М.В., тел.0950244695.

 

 

 

Сільський голова

Петро-Михайлівської сільської ради

Запорізького району  Запорізької області                       Світлана ТИЩЕНКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь